Psykoterapi i Fredensborg - Nordsjælland ved Jette Havgry

Har du brug for psykoterapi finder du den her i Fredensborg, hvor jeg er privatpraktiserende ID Psykoterapeut. Som du kan se herunder tilbyder jeg psykoterapi på en række forskellige områder og du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du af den ene eller anden årsag har brug for et samtaleforløb.

Psykoterapi: Tag del i det gode liv. 

Hos: ID Psykoterapeut Jette Havgry MPF. 

Sted:
Kongstadhus, Stationsvej 7, 3480 Fredensborg, Nordsjælland.

Tidspunkt: Hverdage i tidsrummet mellem kl. 8.30 - 17.30.


Pris: Kr. 875 pr. session á 1,5 time. 

Bestil tid:
Mobil 26 52 45 18 • jettehavgry@gmail.comIndividuel psykoterapi i Fredensborg - centralt i Nordsjælland


Hvad er psykoterapi?

Psykoterapi kan beskrives som en fællesbetegnelse for forskellige former for samtaleterapi, hvor en psykoterapeut ved hjælp af gentagne indsigtsgivende samtaler, metoder, teknikker og værktøjer sammen med en eller flere klienter afhjælper, mindsker eller lindrer kvaler med hensyn til tanker, føleleser eller handlinger, hvad enten disse er inde i mennesket eller imellem mennesker. 

Man går således i psykoterapi når man har et personligt problem eller livsvilkår, som man gerne vil have behandlet  i kortere eller længere tid af en psykoterapeut. Problemet eller livsvilkåret kan f.eks. være af eksistentiel, følelsesmæssig, helbredsmæssigsocial, udviklingsmæssig eller almen menneskelig karakter.


Derudover vil jeg beskrive psykoterapi som et helt grundlæggende møde mellem to mennesker – hhv. en psykoterapeut og en klient. Mødet er udtryk for at der findes et DU, et JEG og et VI, dvs. at to forskellige og adskilte mennesker relaterer sig til hinanden i et dynamisk, levende og udviklende fællesskab til gavn for klienten.  

Psykoterapi er derudover en konfidentiel dvs. fortrolig proces.  Klienten er beskyttet af psykoterapeutens tavshedspligt og kan tale åbent om det, der ligger vedkommende på sinde, også selvom dette i andre sammenhænge måtte være risikabelt, pinligt, skamfuldt eller på anden måde tabubelagt

At terapeuten har tavshedspligt betyder, at vedkommende ikke fortæller andre, f.eks. sociale myndigheder, arbejdsgivere eller tilfældige at du går i terapi. Klienten har selvfølgelig ikke tavshedspligt. Som klient må du tale med hvem som helst om det, der sker i din terapi, men du behøver ikke at gøre det. Det bestemmer du helt selv.   

 

Psykoterapi kan også  beskrives som et tæt samarbejde som begge parter nødvendigvis må være oprigtigt motiveret for at gå ind i. Samarbejdet opretholdes gennem en kortere eller længere periode og det kan gennemgå forskellige, også kritiske faser, før der i sidste ende kommer noget konstruktivt ud af det.
 
 

Psykoterapi er i høj grad også kommunikation om end der ikke stilles specielle krav til klientens evne til at formulere sig. Samtalen er omdrejningspunktet og det verbale såvel som det non-verbale sprog betyder meget, både i forholdet mellem klient og terapeut og for selve den terapeutiske proces. 

Tilbage til toppen

Derudover er psykoterapi er en afslappet, levende og lærende proces, hvor klienten ved psykoterapeutens hjælp blidt udforsker sig selv og sin omverden for på denne måde at få nye oplevelser og indsigter. Dermed skabes der et nyt grundlag for refleksion over den del af livet som er vanskelig og som følge heraf kan dørene åbnes for positive forandringer i den indre eller ydre verden.

 

Den psykoterapeutiske proces foregår tidsmæssigt her og nu og bliver således ofte oplevelsesorienteret. Derudover har terapien ofte, men ikke altid, en tilbagelægger til fortiden, hvorfra nogle klienter har en mere eller mindre tung bagage med sig. Terapien kan også rette sig mod fremtiden hvor visioner, drømme og ønsker såvel som værdier, mål og midler kan blive genstand for nærmere undersøgelse. 
 

Psykoterapi er en proces der udvikler og skaber forandringer. Der kan være tale om fornyet selvindsigt, ansvarliggørelse, udvikling af kompetence eller helhed gennem integration. Det kan også være, at et medtaget nervesystem har brug for at blive afbalanceret - eller at man holder op med at se sig selv på en bestemt måde, og dermed også stopper med at gøre bestemte uhensigtsmæssige eller begrænsende ting. 


Psykoterapi er kendetegnet ved altid at tage udgangspunkt i det enkelte, unikke menneske. Der er aldrig to mennesker der er helt ens og der er ikke to psykoterapeutiske forløb der er magen til hinanden, hverken hvad angår indhold eller proces.

 

Psykoterapi bygger på terapeutens accepterende og rummende indstilling overfor klienten. Det betyder at man bliver set og hørt som den man er, kan bringe det på banen man vil og reagere som man gør, uden at man af den grund bliver mødt med afvisning, fordømmelse eller anden form for nedgørelse.

 

Derudover er psykoterapi en opbyggende - anerkendende, jeg-støttende, ressourceorienteret og integrerende tilgang til det enkelte menneske. Som klient kan man således mange gange få oplevelsen eller følelsen af, at man bliver mæt, vokser, bliver mere hel eller fredfyldt. 

Når alt kommer til alt er det min oprigtige mening, at alle mennesker burde gå til psykoterapi med jævne mellemrum ligesom jeg selv gør det. Det kan tage toppen af belastningen, man kan man holde sit indre nogenlunde rent, man bliver gladere og hen ad vejen et bedre 
medmenneske for andre.  

Tilbage til toppen


Indikationer

Psykoterapi henvender sig til alle mennesker, der har ondt i livet, døjer med konkrete psykiske, følelsesmæssige eller sociale udfordringer eller som på et mere generelt plan ønsker at udvikle sig personligt eller socialt. Psykoterapi er f.eks. velegnet til dig som 
 
1. Er i akut krise, har følelsesmæssige problemer, er ude af psykiske balance, lider af bekymring, stress, angst, depression, traumer eller posttraumatisk stress. 
 
2. Har en baggrund med omsorgssvigt, overgreb, uopfyldte behov eller som af andre årsager gerne vil gøre dig fri af fortiden. 
 
3. Har problemer med dig selv – f.eks. lider af dårligt selvværd, lav selvtillid eller ringe selvrespekt.
  
4. Er udfordret i dine relationer, f.eks. i forhold til forældre, søskende, børn eller kæreste / samlever / ægtefælle.  
 
5. Har problemer med samliv eller seksualitet.  
 
6. Er usikker med hensyn til din identitet – ønsker at finde ud af hvem du er, hvilke talenter eller potentiale du har. 
 
7. Befinder dig i en af livets overgangsfaser f.eks. i forbindelse med en skilsmisse eller periode uden arbejde.  
 
8. Har brug for at tale om eksistentielle temaer f.eks. i forbindelse med fødsel, sygdom eller død.   
 
9. Lider af afhængighed eller misbrug - herunder spiseforstyrrelser. 
 
10. Har et livstema med f.eks. at være uelsket, udelukket, mistroisk, forladt, underernæret, underkuet, sårbar, være en fiasko, have særrettigheder eller være perfektionistisk. 
 
11. Har en personlighedsforstyrrelse. 
 
12. Er pårørende til nærtstående, der på den ene eller anden måde har det svært. 

Teknikker i psykoterapi


Teknikker
I de følgende afsnit  kan du læse mere om nogle af de teknikker jeg anvender mest i den psykoterapeutiske proces. En teknik er en indenfor faget almindelig brugt aktivitet, som kan være med til at synliggøre og integrere klientens bevidste og ubevidste materiale på nye måder - udelukkende til glæde og gavn for klienten selv.  

Jeg bruger kun teknikker efter aftale med klienten og ingen bliver presset til aktiviteter, som de ikke bryder sig om. Mange, der ikke har prøvet at være i terapi før,  vil gerne starte udelukkende med samtaleterapi. Men efterhånden som tilliden til terapeuten vokser og klienten tør slippe lidt af kontrollen eller kommer bedre i kontakt med sine mere frigjorte og legende sider, øges lysten for det meste til at afprøve en eller flere teknikker - som en kærkomment afveksling og uddybning af samtalen.

Da mine sessioner er noget længere end hos de fleste andre psykoterapeuter, er der god tid til at anvende teknikkerne, som alt andet lige giver klienten et endnu bedre udbytte af terapien. De teknikker som kan inddrages i terapien er f.eks.:  

Skrivning
Fra tid til anden bruger jeg skrivning som led i det terapeutiske arbejde. Når klienten arbejder skriftligt sættes farten i tankerækken så tilpas langt ned, at der er mulighed for at komme i kontakt med følelser og refleksioner som man ikke ville blive bevidst om under den langt hurtigere og mundtlige formulering. Derudover kan det, der er skrevet læses igen og igen. Det fastholdes og huskes lettere. Skrivningen kan ske i mange forskellige genrer f.eks. breve, lister, digte, logbøger, dagbøger og historier.  

 

Tegning
Når klienten laver en enkelt tegning eller en hurtig skitse afdækker vedkommende ubevidst noget om sin personlighed, energi, psykiske balancer og ubalancer, stærke og svage sider, hvad der er vigtigt og hvad der ikke er det og har således, med terapeutens hjælp, mulighed for at få øje på helt nye aspekter af sig selv.
Motiv, farvevalg, former, stregernes karakter, fokus, forgrund / baggrund kan alt sammen være med til at skabe større klarhed og derfor er tegneterapi et uvurderligt element i det terapeutiske arbejde. 

Tilbage til toppen

Verjtrækning
Vejrtrækningen er meget vigtigt i forbindelse med den måde vi er i verden på. der er f.eks. måder at trække vejret ind - og ud på, og bevidst at benytte de små pauser herindimellem kan være til stor gavn for klienten. Livsrytmen med, blot for at nævne et eksempel, at suge til sig - og give slip kan også stimuleres gennem vejrtrækningen.  


Meditation
Jeg bruger ofte meditation som en del af det terapeutiske arbejde. Ofte vil der være tale om guidede meditationer, som har en specifikt formål i forhånd til den aktuelle problemstilling. Andre gange bruges den meditative tilstand til at øge skærpe opmærksomheden på nu´et, på at øge den indre opmærksomhed eller at lade dagens arbejde bundfælle sig.

Kropsterapi
Da både følelsesmæssige spændinger, chok og traumer lejrer sig i kroppen, er det afgørende for mange menneskers terapeutiske forløb, at de får arbejdet med deres krop. På samme måde er det nødvendigt for forøgelsen af livsglæde, vitalitet og for udvidelsen af klienternes bevidsthed, at kroppens latente energiressourcer frigøres. Derfor er også den fysiske side af psyken en vigtig del af mit arbejde og jeg har en bred vifte af kropsterapeutiske metoder spændende fra afslapning, over centrerings- og jordforbindelsesøvelser til udtryks- og afreageringsøvelser på mit repetoire.


Rollespil & psykodrama
Ved bevidst at indleve os i og udspille bestemte sider af vores egen og andre menneskers personlighed, kan vi både opdage nye sider af os selv, forløse dybe følelsesmæssige spændinger og få forskellige sider af vores psyke som ellers er i konflikt med hinanden, til at hænge sammen på en mere harmonisk og livgivende måde. Jeg anvender således mange forskellige former for rollespil og psykodrama i mit arbejde med at bevidstgøre og integrere psykens mange aspekter og benytter mig i dette arbejde af såvel virkelige som imaginære rollespillere og statister. 

Spørgsmål og svar om at gå i psykoterapi 

Individuel psykoterapi i Fredensborg - tæt på Hørsholm, Hillerød og Helsingør


Ved klienterne altid, hvad der er galt?   

En del klienter kommer til mig uden at kunne overskue hvad deres væsentligste problem i virkeligheden er. I disse tilfælde går en del af terapien ud på at finde ind til kernen, af det der er vigtigt. Andre klienter ved meget præcist, hvad deres problem og søger en terapuetisk behandling der er så målrettet imod netop dette problem som muligt. 
 

Hvilke forudsætninger har klienterne?

Der er ingen særlige forudsætninger du skal opfylde for at gå i terapi. Det vigtigste er, at du har lysten, viljen, tiden og selvfølgelig pengene til at gøre det. 

Derudover er det meget forskelligt hvilke forudsætninger klienterne har på forhånd. En del har erfaringer med personlig udvikling gennem deres arbejde, det livet har lært dem eller de kurser o.lign. som de af ren og skær interesse har deltaget i.  


Klienternes forudgående erfaringer med psykoterapi varierer i høj grad. For nogles vedkommende er det første gang de prøver det, andre har været i forløb nogle gange før og er øvede og endelig er der dem, som er rutinerede. De har enten gået i terapi  flere gang før, været i meget lange terapiforløb. Det kan også være at  de selv er ved at tage en psykoterapeutisk uddannelse - eller allerede har én. 
 

Hvem styrer?

I den individuelle terapi er nogle klienter er meget selvstyrende, mens andre i høj grad lader styringen være op til mig. I mange tilfælde udspiller terapien sig i et gensidigt, ind i mellem næsten legende samspil mellem os, til andre tider kan relationen være en meget stor udfordring.      
 

Hvilket behov for terapi har klienterne?

Nogle klienter står i en akut krise og behøver hjælp til at komme igennem denne på bedst mulig vis. Andre klienter kommer med ønsket om for en periode at sætte fokus på at udvikle sig personligt, få belyst et givent tema eller bearbejde et konkret og aktuelt problem.  Andre igen behøver langvarig og kontinuerlig støtte til at leve et vanskeligt og kompliceret liv. Sammenfattende har de mennesker der opsøger mig enten har et akut, periodisk eller mere varigt behov for personlig, følelsesmæssig eller sjælelig lindring eller udvikling.   

Tilbage til toppen

 

Hvad arbejder klienterne med?

Mine klienter arbejder med en meget lang og varieret række problemstillinger - spændende fra det mere adfærdsprægede, over det systemiske / relationelle til det mere livsfilosofiske eller spirituelle.   
 

Hvad handler terapien om?
Det næsten kun fantasien, der kan sætte grænser for, hvad psykoterapien kan handle om. Såvel det mere hverdagsprægede som tabuer, forbudte følelser og socialt risikable problemområder hører med til hverdagens orden i den psykoterapeutiske praksis. 

 

Hvordan griber vi det an?
De fleste klienter kommer med et personligt tema, en problemstilling, en konkret hændelse, en situation eller en livshistorie som de gerne vil arbejde med. Andre foretrækker at vi tager udgangspunkt i det, der er til stede i det terapeutiske rum lige her og nu, mens andre igen tager udgangspunkt i det, der er sket siden sidst.  
 

Hvor ofte og hvor længe går man i terapi?

Klienter der befinder sig i en akut krise ønsker ofte at gå i terapi mindst én gang om ugen eller to gange på ca. tre uger. Det mest almindelige er dog at man går i terapi en gang om ugen eller en gang hver 14.dag i en kortere eller længere periode. Er man i gang med et længevarende udddannelsesforløb eller udviklingproces er det ikke ualmindeligt, at man bare går i terapi ca. én gang om måneden, men til gengæld gør det over en periode, der kan strække sig over flere år. 


Er der gengangere?

Det er ikke ualmindeligt at mine klienter kommer tilbage til mig senere. Ofte vil der være tale om en opfølgning på et længerevarende forløb, men forskellige hændelser kan også foranledige at en klient holder en pause i et stykke tid. Andre vender tilbage med en helt ny problemstilling, eller bringer andre mennesker ind i en ny proces f.eks. en kæreste, mand eller kone, forælder eller barn.  

 

Hvordan er mine klienter beskyttede?
Jeg er medlem af og arbejder efter Psykoterapeutforeningens etiske regler som har til formål at beskytte klienten. Jeg har ifølge disse, med de undtagelser der følger af anden lovgivning, tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold, som jeg erfarer under terapien. Tavshedspligten gælder selvfølgelig kun for terapeuten. Det står klienten frit for at dele sine oplevelser i terapien med hvem vedkommende vil.  

 

Hvad betyder den enkelte klient for mig

Den enkelte klient udviser stort mod, åbenhed og ærlighed og arbejder derved sammen med mig om at skabe forandringer i deres liv på en enestående måde. Jeg er meget ydmyg og taknemmelig for at kunne være en del af denne proces og hver enkelt klient kommer derfor til at betyde noget ganske særligt for mig - også selvom relationen aldrig kan blive af privat karakter.    Eksempler på udbyttet af psykoterapi

Hvad udbyttet, resultatet eller frugten af individuel terapi er, afhænger selvsagt af den person, som går i terapi og hvor længe man gør det. Skal jeg alligevel beskrive, hvad mange af mine klienter oplever at de har fået, vil jeg fremhæve følgende:
 
- lindring for psykisk smerte, herunder sorg
- indsigt i hvem de selv er, herunder bedre selvværd
- ændring af dårlige vaner og adfærd, herunder indtag af alkohol og mad  
- frihed for belastende følelser - herunder angst og vrede
- brud i forhold til mere varige tilstande - herunder depression
- større flow, lethed i hverdagen - herunder frihed for traumer
- bedre forhold til andre mennesker - herunder større sikkerhed
- en generel fornemmelse af at være mere hele, have større ro
- øget følelse frihed, energi, kraft, styrke og at have flere ressourcer 
 

Psykoterapi - første gang

Den første session er et uforpligtende, men dog sædvanligvis ikke gratis, formøde. 

Den første gang du er her vil du få rig mulighed for fortælle om det, der ligger dig på sinde, fortælle om hvem du er og hvorfor du vil gå i terapi. Bagefter vil jeg fortælle dig lidt om hvem jeg er, og du vil undervejs får en fornemmelse af, hvordan jeg arbejder som terapeut.

 

Den første gang vi mødes indkredser vi også sammen, hvad terapien skal handle om, afstemmer de gensidige ønsker og forventninger der kan være og fastlægger de praktiske forhold omkring det fremtidige, gensidigt forpligtende samarbejde, herunder hvor hyppigt du ønsker at gå i terapi og hvor længe. Aftalen kan altid senere justeres i forhold til dine evt. ændrede ønsker og behov.


Jeg har endnu ikke mødt nogen klienter, der har fortrudt, men hvis det skulle ske at du er kommet i tvivl om, hvorvidt du er havnet det rette sted, er du i din gode ret til at udbede dig betænkningstid med hensyn til, om du vil starte et forløb eller ej. I så fald meddeler du mig blot efterfølgende din beslutning - enten via telefon / sms 26 52 45 18 eller mail jettehavgry@gmail.com. Individuel psykoterapi i Nordsjælland - få minutters gang fra Fredensborg Station   


Bestil tid med det samme
Har du brug for individuel psykoterapi nu så ring til mig på mobil 26 52 45 18 eller send mig en mail på jettehavgry@gmail.com, så finder jeg en tid til dig i den nærmeste fremtid.  

Terapi med 10% rabat - 12 dage om året
Som ny klient kan du prøve at gå i individuel psykoterapi i 1,5 time med 10% rabat og uden forpligtelser. Klik på mit billede til venstre og se listen med datoer og tidspunkter.  

Tilbage til toppen:
Individuel psykoterapi i Fredensborg - Nordsjælland

Tilbage til hovedsiden:
ID Psykoterapeut Jette Havgry, Fredensborg, Nordsjælland. Tæt på Hillerød, Helsingør og Hørsholm.
Velkommen!

© Copyright Jette Havgry.

Privatpraktiserende ID-Psykoterapeut MPF Jette Havgry HD(A)| Stationsvej 7, st. | 3480 Fredensborg | Tlf.: +45 26 52 45 18 | jettehavgry@gmail.com